การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 12

The 12th PSU Education Conference

Academic Honesty in Disruptive Education:
a Challenge to Global Citizens

19-20 ธันวาคม 2567

ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  

กำหนดการ

เอกสารประกอบคำบรรยาย

ลงทะเบียน(บุคคลทั่วไป)

ลงทะเบียน(ผู้นำเสนอ)

The 12th PSU
Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ PSU Education Conference ขึ้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 12th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2567 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

ปฏิทินการประชุมวิชาการ


เลื่อน!! แจ้งผลการพิจาณา

ภายใน 5 พฤศจิกายน 2567


ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (ที่ผ่านการแก้ไข)

ภายใน 17 พฤศจิกายน 2567


นำเสนอผลงาน

15 ธันวาคม 2567


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1 เมษายน – 15 ธันวาคม 2567


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12

19 – 20 ธันวาคม 2567


ข้อมูล

ผู้บรรยาย และผู้เสวนา

ปาฐกถาพิเศษ

ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

Professor Dr. David Knauft

มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Academic Honesty: Concept and Implementation

บรรยาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษาไทย

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

บรรยาย เรื่อง จริยธรรมในการสร้างผลงานทางวิชาการของนักวิจัยอาชีพในประเทศไทย

เสวนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ดำเนินการเสวนา)

เสวนา เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่

นางสาวเบญจมาศ เบ็ญจกล

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ผู้ร่วมเสวนา)

นายศุภกฤต ทองเอียด

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(ผู้ร่วมเสวนา)

นายเตาเฟ็ต สะแลแม

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ผู้ร่วมเสวนา)

สอบถามข้อมูล

คุณ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณ นลินี จิโรภาส

(66) 0 7428 9220, 9226 (ข้อมูลทั่วไป)

คุณ วนิดา กาเหย็ม / คุณ จิราภรณ์ ระฆัง

(66) 0 7428 9211, 9222 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน)
educonf@g.psu.ac.th