ข้อมูลการส่งผลงาน

ส่งผลงาน

คู่มือการส่งบทความผ่านระบบ EasyChair

  1. บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper )
  2. ผลงานเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract Only)

ส่งผลงานผ่านระบบ EasyChair

ผลงานเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract Only)

ส่งผลงาน Full Abstract Only (ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

ส่งไฟล์นำเสนอผลงาน Abstract Only

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

คู่มือการส่งผลงาน สำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)