การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

18-20 ธันวาคม 2567

ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  

Live Stream Channel

กำหนดการ

เอกสารการบรรยาย

ลงทะเบียน(บุคคลทั่วไป)

ลงทะเบียน(ผู้นำเสนอ)

The 12th Education Conference


          สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “Bridging our future: Sustainable and Inclusive Education” ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2567 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุม และ/หรือส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้

กำหนดการรับสมัครผลงานวิจัย


ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบ Oral และ แบบ Poster
ที่เป็นบทความวิจัยแบบ abstract only และ แบบ Full  paper

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567


แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย

ภายใน 30 สิงหาคม 2567


ส่งผลงานวิจัยที่ผ่านการแก้ไข

ภายใน 30 กันยายน 2567


นำเสนอผลงานวิจัย

19 – 20 ธันวาคม 2567


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12

18 – 20 ธันวาคม 2567


ข้อมูล

ผู้บรรยาย และผู้เสวนา

ปาฐกถาพิเศษ

ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

Professor Dr. David Knauft

มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Academic Honesty: Concept and Implementation

บรรยาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษาไทย

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

บรรยาย เรื่อง จริยธรรมในการสร้างผลงานทางวิชาการของนักวิจัยอาชีพในประเทศไทย

เสวนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ดำเนินการเสวนา)

เสวนา เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่

นางสาวเบญจมาศ เบ็ญจกล

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ผู้ร่วมเสวนา)

นายศุภกฤต ทองเอียด

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(ผู้ร่วมเสวนา)

นายเตาเฟ็ต สะแลแม

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ผู้ร่วมเสวนา)

สอบถามข้อมูล

คุณ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณ นุชระพี จันทร์ช่วย

(66) 0 7428 9220, 9224 (ข้อมูลทั่วไป)

คุณ วนิดา กาเหย็ม / คุณ จิราภรณ์ ระฆัง

(66) 0 7428 9210, 9223 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน)
educonf@psu.ac.th