ข้อมูลการส่งผลงาน

การพิจารณาผลงาน

การพิจารณาผลงาน

  • บทความต้องไม่ผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  • บทความต้องเป็นไฟล์ Microsoft Word ตรงตามรูปแบบที่ประชุมวิชาการกำหนดไว้
  • บทความต้องมีการอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association)
  • บทความต้องได้รับการยินยอมจากผู้เขียนร่วมทุกคน
  • บทความต้องไม่ซ้ำซ้อน หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานเขียนของผู้อื่น
  • บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำมาเสนอในงานประชุมวิชาการ จะถูกรวบรวมและตีพิมพ์เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/
  • หากผลงานวิจัยในการนำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัย โปรดระบุในบทคัดย่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
  • ผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานวิจัย (เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม รูปแบบ/โมเดล ทางการศึกษา ฯลฯ) อาจได้รับการพิจารณาหากเกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม