ข้อมูลการส่งผลงาน

รูปแบบผลงานวิจัย

ผู้ส่งผลงานวิจัยสามารถเลือกส่งผลงานแบบ Abstract Only หรือ Full Paper ก็ได้ โดยมีรายละเอียดของรูปแบบผลงานดังกล่าว ดังนี้

ผลงานเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract Only)

 • รายละเอียดการเตรียม Abstract Only มีดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง
 2. ชื่อผู้เขียน / ชื่อผู้เขียนร่วม
 3. บทคัดย่อ
 4. คำสำคัญ
 • จัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน
 • กำหนดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ต้นฉบับใช้กระดาษ A4 กำหนดระยะห่างจากขอบซ้าย ขอบขวา ขอบบน และขอบล่าง 2.54 ซม. โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อใช้อักษรขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้อักษรขนาด 16 pt
 • ชื่อเรื่อง ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา
 • ชื่อผู้เขียน / ชื่อผู้เขียนร่วม ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์ ตัวหนา
 • บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดให้มี 1 ย่อหน้า มีความยาวระหว่าง 150-250 คำ โดยให้ครอบคลุมถึงความสำคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
 • คำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 คำ แต่ไม่เกิน 5 คำ

บทความฉบับเต็ม (Full Paper)

 • รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ มีดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง
 2. ชื่อผู้เขียน / ชื่อผู้เขียนร่วม
 3. บทคัดย่อ
 4. คำสำคัญ
 5. บทนำ
 6. วัตถุประสงค์
 7. สมมติฐานการวิจัย
 8. กรอบแนวคิด (ถ้ามี)
 9. ระเบียบวิธีการวิจัย
 10. ผลและอภิปรายผล
 11. สรุปผลการวิจัย
 12. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
 13. ข้อเสนอแนะ
 14. เอกสารอ้างอิง
 • กำหนดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ต้นฉบับใช้กระดาษ A4 กำหนดระยะห่างจากขอบซ้าย ขอบขวา ขอบบน และขอบล่าง 2.54 ซม. โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อใช้อักษรขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้อักษรขนาด 16
 • ชื่อเรื่อง ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา
 • ชื่อผู้เขียน / ชื่อผู้เขียนร่วม ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์ ตัวหนา
 • บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดให้มี 1 ย่อหน้า มีความยาวระหว่าง 150-250 คำ โดยให้ครอบคลุมถึงความสำคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
 • คำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 คำ แต่ไม่เกิน 5 คำ
 • เนื้อเรื่อง บทความทั้งฉบับมีจำนวนไม่เกิน 16 หน้า (รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม)
 • เอกสารอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามแบบ APA (American Psychological Association)
 • การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อหาให้ใช้เลขกำกับ และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1
 • ตาราง และรูปภาพ จะต้องมีความถูกต้อง คมชัด ผู้เขียนจะต้องจัดตารางและรูปภาพให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม โดยให้เห็นรายละเอียดและสามารถอ่านตัวอักษรในภาพได้ชัดเจน