รายละเอียดการจัดประชุม

การประชุมวิชาการทางการศึกษา

ระดับชาติ ครั้งที่ 12

        จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบัน ได้ส่งเสริมให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาจึงต้องให้โอกาสแก่ทุกคนได้มีสิทธิในการศึกษาและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการศึกษาในระบบ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education) หรือ CWIE ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือ Demand Driven Education

        จากเหตุผลดังกล่าวทางสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “Bridging our future: Sustainable and Inclusive Education” ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 12 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นครั้งแรกของความร่วมมือจัดประชุมกับ ควอท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบยั่งยืนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยจัดให้มีเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีการนำเสนอการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา นอกจากนี้แล้วยังจัด SOUTHERN CWIE FORUM 2024 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค และสร้างความร่วมมือของสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงานในยุคที่มีทั้งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยกำหนดจัดการประชุมฯ ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2567 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
        สมาคมเครือข่ายการพัฒนานักวิชาการอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุม และ/หรือส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบยั่งยืนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และ CWIE ของเครือข่ายภายใต้

หัวข้อการประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ The 12th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ
“Bridging our future: Sustainable and Inclusive Education”

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 16 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย และ แบบโปสเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย

1. คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวิทยาลัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ตัวแทนจากภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา และสถานที่

ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
ณ  Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
– วันที่ 18 ธันวาคม 2567  :  SOUTHERN CWIE FORUM 2024
– วันที่ 19-20 ธันวาคม 2567  :  ประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

ค่าลงทะเบียน

ผู้จัดงาน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์