ข้อมูลการส่งผลงาน

กลุ่มสาขาวิชา

การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง Bridging our Future: Sustainable and Inclusive Education เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบ on-site ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 16 หัวข้อย่อย ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบ oral และ แบบ poster เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ สามารถสมัครเพื่อส่งผลงานวิจัยแบบออนไลน์ผ่านระบบ Easy Chair  ในหัวข้อวิจัย ดังนี้

บริบทงานวิจัย

 • Social Sciences and Humanities
 • Sciences and Technology
 • Health Sciences

หัวข้อย่อยสำหรับงานวิจัย

 • Curricular Development
 • Educational Technology
 • Innovation in Teaching and Learning
 • Professional Standards Framework
 • Program Evaluation
 • STEM in Higher Education
 • Student Assessment and Evaluation
 • Teaching Methods
 • Technology Enhanced Learning
 • Transition Preparation in Higher Education
 • Work Integrated and Entrepreneurship Learning
 • Academic Honesty
 • Workplace Learning
 • Gamification of learning
 • Adaptive Learning
 • Others Related to Teaching and Learning in Higher Education