ข้อมูลการส่งผลงาน

คู่มือ EasyChair

คู่มือการใช้งาน EasyChair

ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ขั้นตอนการส่งบทความผ่าน EasyChair

ขั้นตอนการส่งผลงานที่ผ่านการแก้ไขแล้ว (Revised Paper)

ผลงานเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract Only)

ส่งผลงาน Full Abstract Only (ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

ส่งไฟล์นำเสนอผลงาน Abstract Only

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

คู่มือการส่งผลงาน สำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)