รายละเอียด

การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ PSU Education Conference ขึ้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference รูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference กำหนดจัดในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ

“Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality”

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 11 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์