รายละเอียดการจัดประชุม

การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ PSU Education Conference ขึ้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ

“Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 14 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แบบบรรยาย และ แบบโปสเตอร์

คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์