ข้อมูล

เอกสารการบรรยาย

09.15-10.15 น.
ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

ปาฐกถาพิเศษ :
Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens

10.45-11.45 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม

บรรยาย เรื่อง :
สถานการณ์ความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษาไทย

08.30-09.30 น.
Professor Dr. David Knauft

บรรยาย เรื่อง :
Academic Honesty: Concept and Implementation

09.30-10.30 น.
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

บรรยาย เรื่อง :
จริยธรรมในการสร้างผลงานทางวิชาการของนักวิจัยอาชีพในประเทศไทย