ข้อมูล

เอกสารการบรรยาย

09.00-10.00 น.
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ปาฐกถาพิเศษ :
Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality

10.00-10.30 น.
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

บรรยาย เรื่อง :
Upskill & Reskill for Change Challenge

10.30-11.00 น.
ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

บรรยาย เรื่อง :
Reinventing University

11.00-12.00 น.
ศ.ดร.สุรินทร์ คําฝอย

บรรยาย เรื่อง :
Skill Mapping

11.00-12.00 น.
Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya

บรรยาย เรื่อง :
Breaking free from the norms for online learning in higher education. Are we brave enough?