ส่งผลงาน

Poster Presentation 10th

 • การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบลงมือปฏิบัติในรายวิชาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ

 • เครื่องมือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสัตวแพทย์

 • ประสิทธิภาพในการเตรียมการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง สุขอนามัยอาหารและอาหารฮาลาล ผ่านระบบ PSU-MOOC

 • การประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้การตรวจตะกอนปัสสาวะผ่านเกมในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

 • การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์น้ำสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมงโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

 • กลวิธีการพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 • การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 • การหาความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง

 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • การวัดค่าสีสารละลายด้วยสมาร์ทโฟนในการเรียนออนไลน์วิชาเคมีอนินทรีย์ 1 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์

 • การส่งเสริมความเข้าใจและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อจุลชีววิทยาประยุกต์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม: ข้าวหมากเป็นแบบอย่างคำถาม

 • ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีในรายวิชาจุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี โดยใช้เทคนิคการเขียนงานแทนการพิมพ์

 • การใช้แข่งขันเกมส์ตอบคำถามผ่านแอปพลิเคชันเมนติมิเตอร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยา แบบออนไลน์ของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนเสริมรายวิชาเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชาเคมีพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • การประเมินการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของรายวิชาเภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2

 • ผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาต่อการบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนิสิตระดับปริญญาตรี

 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์

 • ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนด้วยเพลงในระดับอุดมศึกษา

 • ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาเทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • การใช้ข้อกำหนดในการทำงานเป็นทีมรายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์

 • ผลของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดจำศัพท์วิทยาศาสตร์ในรายวิชาการประยุกต์ใช้จุลินทร์เพื่อการเกษตร II

 • ข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อจำนวนผู้สอนที่เหมาะในรายวิชา กรณีศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้

 • ผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาต่อการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษารายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร