ข้อมูลการส่งผลงาน

กลุ่มสาขาวิชา

ประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference กำหนดจัดในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 14 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ

 • Social Sciences and Humanities
 • Sciences and Technology
 • Health Sciences
 • Curricular Development
 • Educational Technology
 • Innovation in Teaching and Learning
 • Professional Standard Framework
 • Program Evaluation
 • STEM in Higher Education
 • Student Assessment and Evaluation
 • Teaching Methods
 • Technology Enhanced Learning
 • Transition Preparation in Higher Education
 • Work Integrated and Entrepreneurship Learning
 • Academic Honesty
 • Workplace Learning
 • Others Related to Teaching and Learning in Higher Education