ข้อมูลการส่งผลงาน

ส่งผลงาน

ส่งผลงาน ไฟล์นำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ผ่านระบบ EasyChair

ส่งผลงาน Full Abstract Only (ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

ส่งไฟล์นำเสนอผลงาน Abstract Only

คู่มือการส่งผลงาน สำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)