ข้อมูลการส่งผลงาน

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนำเสนอผลงาน Full Paper

แบบนำเสนอผลงาน : ผู้นำเสนอผลงาน Oral

แบบนำเสนอผลงาน : ผู้นำเสนอผลงาน Poster

บทความฉบับเต็ม (ภาษาไทย)

บทความฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย)

แบบฟอร์มนำเสนอผลงาน Abstract Only

แบบนำเสนอผลงาน : ผู้นำเสนอผลงาน Oral

แบบนำเสนอผลงาน : ผู้นำเสนอผลงาน Poster

Abstract Only (ภาษาไทย)

คำแนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง (APA 6th)

คำชี้แจงผู้เขียน

Paper หมายถึง บทความฉบับเต็ม ที่ไม่ปรากฏข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนหลัก ผู้เขียนร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบทความ ได้แก่ ชื่อ-สกุล สังกัด ข้อมูลติดต่อ กิตติกรรมประกาศ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรืออื่น ๆ

Full Paper หมายถึง บทความฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับการแก้ไขจากผู้เขียนแล้ว และปรากฎข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings

การส่งบทความฉบับเต็ม (Paper) ขอให้ผู้ส่งผลงานนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนหลัก ผู้เขียนร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกจากบทความทั้งหมด เพื่อการพิจารณาประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะ Double Blind และเมื่อส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ขอให้ผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้ในบทความให้ครบถ้วนเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป