Home

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11

The 11th PSU Education Conference

Academic Honesty in Disruptive Education:
a Challenge to Global Citizens

ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15-16 มิถุนายน 2566

  

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าประชุมทุกท่านตรวจ ATK ล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมวิชาการ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุมวิชาการ กรณีที่ท่านตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ขอให้แจ้งไปที่ educonf@g.psu.ac.th

เอกสารการบรรยาย

The 11th PSU
Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ PSU Education Conference ขึ้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

ปฏิทินการประชุมวิชาการ

สอบถามข้อมูล

คุณ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณ นลินี จิโรภาส

(66) 0 7428 9220, 9226 (ข้อมูลทั่วไป)

คุณ วนิดา กาเหย็ม / คุณ จิราภรณ์ ระฆัง

(66) 0 7428 9211, 9222 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน)
educonf@g.psu.ac.th

Comments

  1. Pingback: onlypharmacies.com

Comments are closed.