ข้อมูลการส่งผลงาน

คำแนะนำการส่งผลงาน

กำหนดส่งบทคัดย่อ เพื่อพิจารณาสำหรับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11 ผู้ส่งผลงานจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำ และแบบฟอร์มที่งานประชุมวิชาการได้กำหนดไว้

 • รายละเอียดการเตรียม Abstract Only มีดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง
 2. ชื่อผู้เขียน / ชื่อผู้เขียนร่วม
 3. บทคัดย่อ
 4. คำสำคัญ
 • กำหนดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ต้นฉบับใช้กระดาษ A4 กำหนดระยะห่างจากขอบซ้าย ขอบขวา ขอบบน และขอบล่าง 2.54 ซม. โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อใช้อักษรขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้อักษรขนาด 16 pt
 • ชื่อเรื่อง ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา
 • ชื่อผู้เขียน ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา
 • บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดให้มี 1 ย่อหน้า มีความยาวระหว่าง 150-250 คำ โดยให้ครอบคลุมถึงความสำคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
 • คำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 คำ แต่ไม่เกิน 5 คำ
 • สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเมนู แบบฟอร์ม
 • ดำเนินการส่งผลงาน ได้ที่เมนู ส่งผลงาน
 • รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ มีดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง
 2. ชื่อผู้เขียน / ชื่อผู้เขียนร่วม
 3. บทคัดย่อ
 4. คำสำคัญ
 5. บทนำ
 6. วัตถุประสงค์
 7. ทบทวนวรรณกรรม
 8. วิธีการวิจัย
 9. ผลการวิจัย
 10. สรุปและอภิปรายผล
 11. ข้อเสนอแนะ
 12. เอกสารอ้างอิง
 • กำหนดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ต้นฉบับใช้กระดาษ A4 กำหนดระยะห่างจากขอบซ้าย ขอบขวา ขอบบน และขอบล่าง 2.54 ซม. โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อใช้อักษรขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้อักษรขนาด 16 pt
 • ชื่อเรื่อง ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา
 • ชื่อผู้เขียน ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา
 • บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดให้มี 1 ย่อหน้า มีความยาวระหว่าง 150-250 คำ โดยให้ครอบคลุมถึงความสำคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
 • คำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 คำ แต่ไม่เกิน 5 คำ
 • เนื้อเรื่อง บทความทั้งฉบับมีจำนวนไม่เกิน 16 หน้า (รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม)
 • เอกสารอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามแบบ APA (American Psychological Association) ที่กำหนดไว้ และต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ (คำแนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง)
 • การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อหาให้ใช้เลขกำกับ และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1
 • ตาราง และรูปภาพ จะต้องมีความถูกต้อง คมชัด ผู้เขียนจะต้องจัดตารางและรูปภาพให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม โดยให้เห็นรายละเอียดและสามารถอ่านตัวอักษรในภาพได้ชัดเจน
 • สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเมนู แบบฟอร์ม
 • ดำเนินการส่งผลงาน ได้ที่เมนู ส่งผลงาน