ส่งผลงาน

รูปแบบการนำเสนอ

การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอบทความ

 • สามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง ชื่อบทความที่นำเสนอ https://educonf.psu.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/230613_11th-PSUED-Oral-Presentation.pdfu0022 (ตรวจสอบรายชื่อ)
 • บทความที่นำเสนอเป็นบทความที่ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว

การนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย

 • จัดเตรียม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ โดยใช้เวลาการนำเสนอบทความละไม่เกิน 8 นาที และตอบคำถามจากผู้ร่วมประชุมและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เวลาประมาณ 4 นาที
 • จัดส่งไฟล์ Power Point การนำเสนอ ชนิดไฟล์ PDF ผ่านระบบ EasyChair ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 https://educonf.psu.ac.th/submit/submission/u0022 (ส่งไฟล์นำเสนอ)
 • เกณฑ์การพิจารณา
 • คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย
 • ความถูกต้องและเหมาะสมของวิธีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
 • การสร้างเครื่องมือ/การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • รูปแบบการนำเสนอ สื่อ/powerpoint ที่ใช้ในการนำเสนอ
 • การตอบข้อซักถาม บุคลิกภาพและการรักษาเวลาในการนำเสนอ
 • ความใหม่ของงานวิจัย (การค้นพบสิ่งใหม่/กระบวนการใหม่ สามารถนำไปต่อยอดได้)
 • ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย ได้ที่ https://educonf.psu.ac.th/submit/template/u0022 แบบฟอร์ม

การนำเสนอผลงาน แบบโปสเตอร์

 • จัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบการนำเสนอ (Template) ที่การประชุมวิชาการกำหนด โดยมีขนาด 1920×1080px
 • จัดทำคลิปเสียงบรรยายประกอบโปสเตอร์ ความยาวเรื่องละไม่เกิน 3 นาที ชนิดไฟล์ MP3 โดยสามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่ง
 • เนื้อหาโปสเตอร์ ประกอบด้วย
 • ชื่อผลงาน(ภาษาไทย)
 • ชื่อผลงาน(ภาษาอังกฤษ)
 • ชื่อ-สกุล
 • ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด E-mail
 • บทนำ
 • วัตถุประสงค์
 • ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
 • ผลการวิจัย อภิปรายผล สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์
 • ให้ผู้นำเสนอผลงานส่งไฟล์โปสเตอร์ (PDF) และไฟล์เสียง (MP3/MP4) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (ส่งไฟล์นำเสนอ)
 • กรณีผลงานวิจัยฉบับ full paper ส่งข้อมูลผ่านระบบ EasyChair
 • กรณีผลงานวิจัยแบบ abstract only  ส่งข้อมูลผ่านระบบ google form (จะแจ้ง linkภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
 • ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้ที่ แบบฟอร์ม

หมายเหตุ

 • ผู้นำเสนอจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ประชุมวิชาการ เมื่อผู้นำเสนอได้ทำการประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2566
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  2566 เป็นต้นไป