ส่งผลงาน

รูปแบบการนำเสนอ

 • สามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง ชื่อบทความที่นำเสนอ ลำดับการนำเสนอ ได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ
 • เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเข้าร่วมนำเสนอ จึงขอกำหนดการซ้อมเข้าห้องนำเสนอบทความผ่านลิงก์ที่แจ้งทางอีเมลของแต่ละกลุ่ม ตามวันเวลาที่กำหนด
 • บทความที่นำเสนอเป็นบทความที่ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว
 • อุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอต้องรับรองการใช้งานกล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และอินเทอร์เน็ต
 • จัดเตรียม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ โดยใช้เวลาการนำเสนอบทความละไม่เกิน 8 นาที และตอบคำถามจากผู้ร่วมประชุมและจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เวลาประมาณ 4 นาที
 • กรณีผู้นำเสนอผลงาน ประสงค์จะนำเสนอผลงานแบบคลิป VDO กรุณาจัดส่งคลิปนำเสนอผลงาน ชนิดไฟล์ MP4 แบบ FULL HD (1920×1080 px) ขึ้นไป ไปยังอีเมล educonf@g.psu.ac.th สำหรับเปิดในช่วงการนำเสนอผลงานของท่าน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยในวันนำเสนอผลงานผู้นำเสนอต้องรอตอบข้อซักถามจากกรรมการวิพากษ์หลังคลิป VDO นำเสนอผลงานจบ
 • เกณฑ์การพิจารณา
 • คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย
 • ความถูกต้องและเหมาะสมของวิธีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
 • การสร้างเครื่องมือ/การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • รูปแบบการนำเสนอ สื่อ/powerpoint ที่ใช้ในการนำเสนอ
 • การตอบข้อซักถาม บุคลิกภาพและการรักษาเวลาในการนำเสนอ
 • ความใหม่ของงานวิจัย (การค้นพบสิ่งใหม่/กระบวนการใหม่ สามารถนำไปต่อยอดได้)
 • ข้อเสนอแนะสำหรับผู้นำเสนอผลงาน
 • ควรเลือกห้องที่เงียบและมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีในการนำเสนอ เพื่อป้องกันเสียงรบกวน และมีสมาธิในการนำเสนอ
 • ช่วงระหว่างการ “รอ” นำเสนอ ให้ปิดไมโครโฟนเสียงก่อนเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น
 • หากมีข้อสงสัยหรือซักถามให้กดปุ่ม ยกมือ แล้วคณะกรรมการประจำห้องจะอนุญาตให้เปิดไมค์และซักถามได้
 • กรณีพบปัญหาระหว่างการนำเสนอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดงาน
 • ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย ได้ที่ แบบฟอร์ม

 • จัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบการนำเสนอ (Template) ที่การประชุมวิชาการกำหนด โดยมีขนาด A3 จัดส่งไฟล์โปสเตอร์ ชนิดไฟล์ PDF
 • จัดทำคลิปเสียงบรรยายประกอบโปสเตอร์ ความยาวเรื่องละไม่เกิน 3 นาที ชนิดไฟล์ MP3 โดยสามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่ง
 • เนื้อหาโปสเตอร์ ประกอบด้วย
 • ชื่อผลงาน(ภาษาไทย)
 • ชื่อผลงาน(ภาษาอังกฤษ)
 • ชื่อ-สกุล
 • ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด E-mail
 • บทนำ
 • วัตถุประสงค์
 • ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
 • ผลการวิจัย อภิปรายผล สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์
 • ให้ผู้นำเสนอผลงานส่งไฟล์โปสเตอร์ (PDF) และไฟล์เสียง (MP3) ไปยังอีเมล educonf@g.psu.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 • ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้ที่ แบบฟอร์ม
 • ผู้นำเสนอจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ประชุมวิชาการ เมื่อผู้นำเสนอได้ทำการประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 16-24 มิถุนายน 2566
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน  2566 เป็นต้นไป